Pravidla a podmínky soutěže

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA, PODMÍNKY SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOK A INSTAGRAM

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky na těchto profilech:

FACEBOOK: 
• MKZ Litoměřice
• Kulturní a konferenční centrum Litoměřice
• Hrad Litoměřice
• Zahrada Čech
• Kino Máj

INSTAGRAM:
• kultura_litomerice
• zahrada_cech

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže a všeobecné podmínky

1.1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže jsou Městská kulturní zařízení v Litoměřicích p. o., Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, DIČ:CZ44557141.

1.2. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.

1.3. Společnost Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

1.4. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže, a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, kontaktujte organizátora na marketing@mkz-ltm.cz.

1.5. Dále si organizátor vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která:

       a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže;
       b) poruší Pravidla soutěže;
       c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí;
       d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

2. Místo konání a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na výše zvolených profilech

2.2. Soutěž trvá vždy v termínu a čase, jenž jsou uvedeny v konkrétním příspěvku.

2.3. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována, a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích p. o., Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je osobní vyzvednutí výhry na recepci Hradu Litoměřice. Jinou formou není možné výhru předat.

4. Průběh soutěže

4.1. Soutěž probíhá prostřednictvím facebookového profilu (viz. výše).

4.2. Soutěžící odpovídají v komentářích na otázku, která je uvedená v soutěžním příspěvku. Případně plní úkol dle zadání konkrétní soutěže

4.3. Vyhodnocení soutěže a vybrání výherců proběhne neprodleně po skončení soutěže, tj. nejpozději první pracovní den po ukončení soutěže.

4.4. Vítěz soutěže je vylosován náhodně.

4.5. Vítěz soutěže bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na facebookovém profilu, ze kterého pochází vítězný komentář.

4.6. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen si vyzvednout výhru osobně na recepci Hradu Litoměřice. Pokud tak výherce do 7 pracovních dnů od odeslání zprávy s informací o vítězství neučiní, ztrácí nárok na výhru. Organizátor není povinen cenu výherci jakkoliv kompenzovat.

4.7. Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

4.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání odměny či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích p. o., Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice.

5.2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

5.3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán. Soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže, publikování návrhů neodpovídajících dobrým mravům nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

6.5. Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6.6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: marketing@mkz-ltm.cz.