Ochrana osobních údajů

Městská kulturní zařízení Litoměřice, IČO: 44557141, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice (dále také jen jako MKZ Litoměřice) zpracovává některé osobní údaje svých klientů nebo jejich zaměstnanců.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Klient může již poskytnutý souhlas kdykoli odvolat nebo změnit a upravit jeho rozsah. V případě odvolání souhlasu nebude MKZ Litoměřice nadále zpracovávat osobní údaje pro účel, ke kterému byly klientem poskytnuty na základě jeho souhlasu.

Marketingové a propagační účely

MKZ Litoměřice bude osobní údaje zpracovávat za účelem:

Na základě tohoto souhlasu bude MKZ Litoměřice zpracovávat tyto osobní údaje klienta: identifikační a kontaktní údaje, fotografie zachycující produkty a způsob podnikání MKZ Litoměřice, další údaje využitelné pro marketing a propagaci.

Pravidla zpracování osobních údajů klientů společnosti MKZ Litoměřice

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

MKZ Litoměřice jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů svých klientů řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR)].

Osobními údaji jsou zejména:

MKZ Litoměřice zpracovává osobní údaje svých klientů pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu svých klientů, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem klientů.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi MKZ Litoměřice a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. MKZ Litoměřice by ale nemohla s klientem uzavřít smlouvu a plnit povinnosti z této smlouvy plynoucí, pokud by jí nebyly poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služeb.

MKZ Litoměřice bez souhlasu klienta zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

MKZ Litoměřice se souhlasem klienta zpracovává osobní údaje k dalším účelům, ke kterým dal klient souhlas (např. marketingové účely).

MKZ Litoměřice osobní údaje klientů získává přímo od klientů při osobním jednání, vyplněním registračního formuláře, případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, a podobně).

MKZ Litoměřice prohlašuje, že osobní údaje, které zpracovává, jsou pod stálou kontrolou a MKZ Litoměřice disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V případě, že budou osobní údaje předávány dalším subjektům, MKZ Litoměřice se zpracovateli dat uzavře příslušnou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů dle českého právního řádu.

MKZ Litoměřice osobní údaje klientů v případě potřeby předává následujícím subjektům:

Všechny osobní údaje, které MKZ Litoměřice zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi MKZ Litoměřice zpracovává, poskytne MKZ Litoměřice klientovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má MKZ Litoměřice právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Klient má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má klient právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Klient může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy. 

MKZ Litoměřice bez souhlasu klientů nezpracovává jejich osobní údaje za účelem jejich profilování.

Se svými podněty se může klient obrátit na správce osobních údajů MKZ Litoměřice.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).