Úvod » Litoměřický hrozen » O soutěži

Statut soutěže

STATUT
soutěžní, prezentační a prodejní výstavy vín z vinařských oblastí Čechy a Morava

LITOMĚŘICKÝ HROZEN 2023
Soutěž 4. 5. 2023, výstava 3. 6. 2023

I. Pořadatel:
MKZ Litoměřice – středisko KKC

II. Poslání a cíl:
Odborně posoudit vína z vinařské oblasti Čechy a vinařské oblasti Morava, podpořit rozvoj vinohradnictví, výroby a prodeje vína, včetně jeho rozumné spotřeby, zprostředkovat spotřebitelům kontakt s výrobci vín.
Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru.
Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

III. Podmínky účasti v soutěži:
Účastnit se mohou pouze vína s původem hroznů z České republiky, která splní podmínky tohoto statutu. Soutěž se vyhlašuje pro tichá vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem.
Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č.321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejícím předpisům Evropského společenství.
Přihláška se vyplňuje elektronicky a zasílá pomocí e-mailu, nebo poštou.
E-mailová adresa: venuse.hlavackova@mkz-ltm.cz, tel. 739 394 400.
Poštovní adresa: Venuše Hlaváčková, Tyršovo náměstí č.68, Litoměřice 412 01

Přihláška obsahuje údaje o výrobci/přihlašovateli a následující údaje o jednotlivých přihlašovaných vínech:

- kategorie
- odrůda, resp. cuvée
- jakostní zařazení podle vinařského zákona
- ročník sklizně
- vinařská oblast (popř. podrobnější určení dle zákona)
- číslo šarže
- obsah zbytkového cukru (g/l)
- obsah celkových kyselin (g/l)
- objem skutečného alkoholu (% obj.)
- velikost šarže (l) – max. dle Rozhodnutí o zatřídění

Přílohou přihlášky musí být:

- Osvědčení o chemickém rozboru vína z akreditované laboratoře
- Rozhodnutí SZPI o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů (výkupní lístek nebo osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ).

Výrobce/Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku včetně příloh podepsanou kompetentní osobou
za přihlašovatele současně s předáním vzorků (od jednoho vzorku 3 ks lahví o objemu 1l nebo 0,75l, v případě lahví menšího objemu pak 4 kusy) na sběrná místa:

- Čechy: Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, Litoměřice; termín odevzdání do 28. dubna 2023
- Morava: Vinařství Pavel Skrášek, Perná 313, 691 86 (nutno předem domluvit telefonicky +420 606 365 751) nejpozději do 26. dubna 2023 do 16.00 hodin.
Ostatní stanoviště na Moravě po domluvě s členem přípravného týmu - Venuší Hlaváčkovou.

Žádáme o označení kartonu příjmovým číslem vzorku, dle online přihlášky.

Za vklad soutěžního vzorku nebude účtován žádný poplatek.

Do soutěže může být přihlášené jen víno, kterého má soutěžící nejméně 200 litrů, u vín kategorie C nejméně 50 litrů, pokud se jedná o výběr z bobulí, výběr z cibéb, víno ledové, víno slámové.

Vína budou roztříděna a senzoricky posouzena (dále hodnocena) dle následujících kategorií podle specifikace:
A. Vína bílá suchá a polosuchá
B. Vína bílá polosladká
C. Vína růžová a klarety – suchá, polosuchá a polosladká
D. Vína červená suchá, polosuchá a polosladká
E. Vína sladká bílá, růžová, červená.

Vína budou pro hodnocení jednotlivých kategorií seřazena dle odrůd a dále dle ročníku (sestupně) a dále dle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).

IV. Hodnocení vín:
Hodnocení vín proběhne dne 4. května 2023 v hradním sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice od 10 hodin.
Vína se předkládají anonymně v zakryté lahvi, pouze s číslem vzorku.
Vína se hodnotí 100 bodovým systémem dle OIV.
Výsledné hodnocení vzorku vína je dáno aritmetickým průměrem s eliminací krajních hodnot.
Hodnocení předsedů komisí se započítává do celkového hodnocení.

V. Hodnotitelské komise:
Předsedy a členy hodnotitelských komisí soutěže jmenuje organizační výbor stanovený pořadatelem, a to z řad držitelů platného osvědčení o degustační zkoušce, která vyhovuje podmínce uvedené v příloze č. 14, vyhlášky č. 323/2004 Sb. v platném znění. Do každé komise mohou být jmenováni i členové bez patřičného osvědčení, avšak se zkušenostmi s hodnocením vín (pěstitelé, producenti vína, atd.).
Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.

VI. Vyhodnocení vín a ceny:
Vínům všech kategorií, která dosáhnou 86 - 100 bodů může být udělena zlatá medaile
a vínům, která dosáhnou 83 – 85,99 bodů může být udělena stříbrná medaile.
Celkové množství udělených medailí nepřesáhne 30 % z celkového počtu soutěžních vzorků.
Championu výstavy se neuděluje zlatá medaile, ale medaile Champion výstavy.

Budou uděleny následující zvláštní ceny:
- Champion vín soutěže Litoměřický hrozen
- Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen bílé (kategorie A), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín
- Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen bílé (kategorie B), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín
- Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen růžové, klaret (kategorie C), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín
- Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen červené (kategorie D), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín
- Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen sladké (kategorie E), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín
- Víno Ústeckého kraje – nejvýše hodnocené víno suché nebo polosuché, přihlášené výrobcem do soutěže o tuto zvláštní cenu. Víno musí být vyrobené v Ústeckém kraji z hroznů majících původ v Ústeckém kraji. Výrobce se zavazuje prodat pořadateli soutěže 500 lahví tohoto vína za cenu max.200 Kč včetně DPH.

V případě rovnosti bodů vín nominovaných na zvláštní cenu rozhodnou opětovným hodnocením vín ředitel soutěže a předsedové komisí.

Championa soutěže vybere 5 odborníků (ředitel soutěže, předsedové komisí a 1-3 členové komisí), kteří anonymně přehodnotí nejvýše obodovaná vína jednotlivých kategorií, a to 3 vína kat. A, 1 vína kat. B, 1 víno kat. C a 3 vína kat. D, za podmínky, že v základní soutěži získaly nejméně 86 bodů. Přehodnocení Championa se provede tak, že bez bodování se určí pořadí.

V katalogu výstavy nebude uvedeno u Championa bodové ohodnocení. Všechny ostatní soutěžní vzorky budou v katalogu uvedeny včetně bodů dosažených v soutěži.

Ocenění budou předána organizačním výborem soutěže v 14:00 hod. na výstavě dne 4. 6. 2023 a vinařům, kteří se výstavy nezúčastní, bude ocenění zasláno poštou.

Vína oceněná medailí obdrží diplom z ručního papíru. Vína oceněná zvláštní cenou obdrží keramický pohár a diplom z ručního papíru. Champion výstavy obdrží keramický pohár a diplom z ručního papíru.

Dle zájmu výrobců vína, jejichž vzorky byly ohodnoceny zlatou medailí, stříbrnou medailí, titulem Champion a Vítěz kategorie, zprostředkuje organizátor soutěže za poplatek výrobu pečetí k označení lahví s těmito víny.

VII. Organizační tým:
Bc.Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice, p.o.
Ing. František Kupsa, ředitel soutěže
PhDr. Venuše Hlaváčková, produkce

V Litoměřicích dne 7. 2. 2023