Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Závazné podmínky prodeje

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRODEJE a informace pro zájemce o stánkový prodej
na Vinobraní Litoměřice ve dnech 20. a 21. září 2019

!!! vyplněním přihlášky pro stánkový prodej prodejce bez výhrad souhlasí s níže uvedenými závaznými podmínkami stánkového prodeje !!!

!!! místo objednávejte opět pouze podle požadovaného sektoru vč. čísla !!!


POŘADATELEM akce jsou Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

PŘIHLÁŠKY k prodeji budou přijímány:

- do naplnění kapacity - občerstvení, cukrovinky, ostatní prodej
- do začátku akce - stánky na historický jarmark a sortiment víno-burčák
- o přijetí každé jednotlivé přihlášky rozhoduje pořadatel, dbejte proto níže uvedených pokynů a vyčkejte na potvrzení rezervace, resp. potvrzení umístění !!!

Registrace:             historický jarmark – ul. Lidická – 11.00-14.00 hod
                              veškerý ostatní prodej – ul. Dlouhá – 11.00-14.00 hod

Prodejní stánky lze umísťovat na plochy až po REGISTRACI v den zahájení Vinobraní, a to v době od 11.00 do 14.00 hod.


Prodejní doba:        pátek 14.00 - 24.00 hod.
                             sobota 10.00 - 24.00 hod.
                            (vyklizení, úklid prodejního místa v neděli 0.00 - 05:00 hod.)

Prodejci jsou povinni vyklidit prodejní místo do výše uvedeného času. Časy vyklizení platí jak pro vyklizení a úklid prodejního místa, tak pro odjezd automobilů.

Všechna zásobovací vozidla včetně přívěsných vozíků jsou v pátek povinna opustit do 14.30 hod. lokality určené pro stánkový prodej, v sobotu pak do 9.00 hod. K parkování vozidel slouží vyhrazená parkoviště v ulici Na Valech. Oprávnění k parkování těchto k vozidel prokážete povolením umístěným za předním sklem.
Povolení vydává pořadatel akce při registraci.

SEKTORY:

HISTORICKÁ ČÁST - JARMARK: Dobový stánek s řemeslnými výrobky, nebo ukázkou řemesel bude automaticky umístěn v části Historická část – jarmark. Požadujeme STYLOVÝ dřevěný stánek s obsluhou v dobovém oblečení. Poskytneme místo k připojení pro osvětlení stánku zdarma a parkovací místo MIMO tento prostor – do vyčerpání kapacity parkovacích míst. Parkování u stánku není povoleno. V této části je pódium s historickým programem po oba dva dny.

Sektory A – D: jsou vyznačeny na mapce náměstí ZDE. Pro objednání místa pro ostatní prodej (mimo
řemesel) postupujte podle níže uvedených kroků. Objednávky na umístění v jednotlivých sektorech jsou
přijímány pouze do naplnění velikosti sektoru.


1. V přihlášce uveďte POŽADOVANÝ SEKTOR vč.čísla, popř. náhradní variantu (viz.mapka). Přihlášku odešlete emailem na adresu reditel@mkz-ltm.cz.

2. Pokud bude přihláška přijata a požadovaný sektor k dispozici, obdržíte jako odpověď fakturu, kterou zaplaťte do data splatnosti. Pokud neobdržíme platbu, vaše přihláška se ruší.

3. Pokud nebude volné místo v požadovaném sektoru, budu s vámi dále komunikovat.

4. Po přijetí platby obdržíte email s definitivním potvrzením umístění v požadovaném sektoru.

5. Při registraci (v pátek 20.9.) obdržíte kartu daného sektoru. Prodejci jsou poté povinni vyhledat v dané
lokalitě označenou osobu ( zástupce pořadatele ). V jednotlivých sektorech budou stánky umisťovány dle
instrukcí zástupce pořadatele a prodejci jsou povinni dbát jeho pokynů. Jde především o posunutí stánků tak,
aby nevznikaly mezery.

CENY:

Cena je stanovena za umístění stánku o velikosti max. 3 x 3 m délky. Do délky stánku se počítá celý zabraný
prostor, včetně grilu, přístřešku, oje a různých stojanů se zbožím. Platba za umístění stánku musí být
provedena před akcí. Platba na místě nebude akceptována.

Velikost stánku uvedená na přihlášce nesmí být překročena. V opačném případě nebude stánek umístěn.
Zaplacený poplatek propadá bez náhrady!

  Délka stánku A B C D   hist.část - jarmark
ŘEMESLO do 3 m x x x x   1 000,-
VÍNO, BURČÁK, KÁVA do 3 m!!! 3 000,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-   2 000,-
OSTATNÍ PRODEJ do 3 m x 4 500,- 4 500,- 4 500,-   x
OSTATNÍ PRODEJ do 6 m x 5 500,- 5 500,- 5 500,-   x
JEDNODRUHOVÉ (palačinky,trdelník, spirálky) do 3 m x 3 000,- 3 000,- 3 000,-   x
OBČERSTVENÍ do 3 m x 5 000,- 5 000,- x   x
OBČERSTVENÍ (za každý další započ.metr)     1 300,- 1 300,- x   x
               
ELEKTŘINA 230 V - 500,-

400 V - 1000,-

         

 

POVINNOSTI PRODEJCE:

  • dodržovat v průběhu akce MIMO ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK PRODEJE také veškerá nařízení předpisy a zákony platné v ČR (hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele, atd.)
  • dodržovat veškerá ustanovení = podmínky prodeje, uvedená v této přihlášce / smlouvě
  • udržovat přidělený prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku
  • v případě audio produkce zajistit, že nebude rušit program na podiích či obtěžovat hlukem ostatní stánky
  • po ukončení akce uklidit svůj přidělený prostor
  • nebude parkovat, či skladovat zboží na jiném než určeném místě
  • donést si vlastní prodlužovací kabely (30m+) nutné k připojení a ostatní vybavení pro daný prodej odpovídající současným normám – za elektroinstalaci od místa určeného k připojení ručí nájemce ( ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od.2)
  • na požádání přítomného technika je povinen předložit revizní zprávu o připojení a spotřebičích
  • odpovědnou osobou za dodržování podmínek prodeje je osoba uvedená v přihlášce

Pokud prodejce poruší některé z těchto podmínek, zejména se jedná o nedodržení udaného sortimentu nebo velikosti stánku, je ho pořadatel oprávněn z dotčeného prostoru okamžitě vykázat. Zaplacený poplatek za umístění stánku v tomto případě propadá.
Při překročení nahlášeného limitu odběru (kW) může být prodejce bez náhrady odpojen od zdroje.
Přípojku vody pro jednotlivé stánky pořadatel nezajišťuje.

Pro více informací se kdykoliv obraťte na reditel@mkz-ltm.cz, tel.602 733 555