Úvod » Návštěvní a provozní řád

Návštěvní a provozní řád

1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s tímto provozním řádem. 

2. Provozovatelem Kulturního a konferenčního centra jsou Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace,  IČO 445 57 141. 

3. Kulturní a konferenční centrum je veřejnou kulturní institucí města. Slouží k uspokojení společensko-kulturních potřeb občanů, pořádání výstav, přednášek, konferencí, festivalů, plesů a kulturních akcí různého zaměření, jak veřejných tak soukromých. 

4. Kapacita velkého sálu Kulturního a konferenčního centra je závislá na typu uspořádání sálu. Výši vstupného určuje pořadatel konkrétní akce.

  5. Kulturní a konferenční centrum neposkytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP. Držitel průkazu ZTP/P má doprovod slevu 100%, tedy vstup zdarma. Doprovodem se rozumí osoba, která je způsobilá se plně postarat o držitele průkazu. Senioři -tuto slevu může uplatnit každý návštěvník, který dovrší 65 let. Tato sleva je poskytnuta na základě občanského průkazu a činí 10 %. Děti do 2 let - 100%, mají tedy vstup zdarma. Slevy nelze kombinovat. Návštěvník je při VSTUPU povinen prokázat se dokladem, který ho opravňuje k využití slevy. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto slevy v některých případech zrušit.

POZOR: vstupenky lze vrátit, vystornovat maximálně 1 den před konáním akce. Vystornovaná hodnota peněz bude zákazníkovi vrácena na dárkovou kartu.

6. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky lze vrátit max. 1 den před konáním akce. 

7. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout si do okamžiku skončení jejich platnosti, v opačném případě budou uvolněny do prodeje. Délka platnosti se u jednotlivých pořadů mění, návštěvník je o ní informován na plakátech, skládačce a webu. V případě internetové rezervace dokladem o provedené rezervaci. 

8. V případě uplatnění reklamace při neúspěšně provedené internetové rezervaci je nutné, aby zákazník předložil doklad s názvem "KONEČNÁ REKAPITULACE". Bez tohoto dokladu nelze reklamaci přijmout. 

9. Pokladna se uzavírá 30 minut po zahájení večerního programu. 

10. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby svým chováním nerušili ostatní návštěvníky a uposlechnout organizačních pokynů pořadatelské služby nebo pracovníků ostrahy. Neukázněné či podnapilé návštěvníky mohou pořadatelé nebo pracovníci ostrahy vykázat z objektu bez nároku na náhradu vstupného nebo je do něj vůbec nevpustit. 

11. Návštěvník bere na vědomí, že na některé akce (např. plesy, kurzy tanečních, atd.) je povolen vstup pouze ve společenském oděvu. Dále je zakázán vstup návštěvníkům se obličejem zakrytým způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci.      

12.  Do všech prostor Kulturního a konferenčního centra je ZAKÁZÁNO vnášet jídlo, alkohol nebo jiné tekutiny. Dále je zakázáno vnášet zbraně,  výbušniny (včetně pyrotechniky), toxické, psychotropní a omamné látky a další nebezpečné předměty a látky. Deštníky jsou návštěvníci povinni odložit v šatně. Z důvodu kontroly těchto opatření pro zajištění bezpečnosti je návštěvník povinen umožnit nahlédnutí do zavazadla.

13. Padělání vstupenek nebo identifikačních pásků je trestné.

14. Ve všech prostorách Kulturního a konferenčního centra je zakázáno kouřit. Tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety a vodní dýmky. Ve všech prostorách Kulturního a konferenčního centra je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.  

15. Osoba vstupující do Kulturního a konferenčního centra je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu nebo jeho vybavení. Je povinna zachovávat čistotu a pořádek. Stěhování nábytku je zakázáno.   

16. Provozovatel Kulturního a konferenčního centra nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud jsou způsobeny nezodpovědným přístupem nebo chováním ostatních návštěvníků. 

17. V případě ztráty šatnového čísla budou věci majiteli vydány až po ukončení výdeje ostatním návštěvníkům, za účasti Policie ČR. 

18. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu nebo zrušení akce. 

19. V průběhu akce je zakázáno fotografování a pořizování jakýchkoliv audio-video záznamů umělecké produkce. 

20. Výjimky z tohoto provozního řádu může povolit ředitelka organizace pouze písemnou formou.

21. Návštěvník / Nájemce Kulturního a konferenčního centra souhlasí s veřejným publikováním snímků pořízených během akce Městskými kulturními zařízeními.