Úvod » Návštěvní a provozní řád Kulturního centra

Návštěvní a provozní řád Kulturního centra

I. Obecná ustanovení

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČ: 44557141 (dále „MKZ v Litoměřicích“) je veřejnou kulturní institucí města Litoměřice, provozující střediska Kulturní a konferenční centrum, kam spadá Kulturní centrum a Hrad Litoměřice, dále střediska Divadlo Karla Hynka Máchy, Kino Máj a Zahrada Čech.

Tento návštěvní a provozní řád určuje základní závazná pravidla chování všech osob vstupujících do budovy Kulturního centra a používajících jeho zařízení. Účelem návštěvního a provozního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob, majetku a rovněž zabezpečení optimálních podmínek pro kulturní a společenskou atmosféru průběhu všech akcí, které se zde uskutečňují. Každá osoba svým vstupem na jakoukoliv akci v Kulturním centru vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a obsahem tohoto návštěvního a provozního řádu.

Tento návštěvní a provozní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou využívat zařízení Kulturního centra pro vlastní akce na základě smlouvy o nájmu pro konkrétní účel, jakožto i pro jejich hosty.

Veřejnost může do prostor budovy Kulturního centra vstupovat v době a v rozsahu dle programu kulturních a společenských akcí, objednaných krátkodobých pronájmů, klubových činností apod., a to pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním a provozním řádem.

Kapacita velkého sálu Kulturního centra je závislá na typu uspořádání sálu. Výši vstupného určuje pořadatel konkrétní akce.

Přehled kulturních a společenských akcí, poskytovaných služeb a provozní doby je uveden na webových stránkách MKZ v Litoměřicích - www.mkz-ltm.cz a dále na propagačních tiskovinách MKZ v Litoměřicích.

K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto provozního řádu je kromě vedení MKZ v Litoměřicích oprávněn též určený pracovník MKZ v Litoměřicích, pořadatel společenské nebo kulturní akce, bezpečnostní služba a požárně bezpečnostní hlídka, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská policie. Pracovníci MKZ v Litoměřicích oprávnění dozírat nad danou akcí jsou označeni stejnokrojem (triko/košile s logem).

Návštěvník / Nájemce Kulturního a konferenčního centra souhlasí s veřejným publikováním snímků pořízených během akce Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích.

II. Vstupenky na akce Kulturního centra

Vstupenky na akce v Kulturním centru se prodávají v předprodeji na recepci Hradu Litoměřice na adrese Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice, během provozní doby nebo v pokladně Kina Máj na adrese Sovova 4, 412 01 Litoměřice, během provozní doby. Vstupenky dále lze zakoupit v pokladně Kulturního centra před začátkem akce. Vstupenky lze zakoupit i on-line přes webové stránky www.mkz-ltm.cz.

Rezervaci vstupenek na akce v Kulturním centru lze provést na recepci Hradu Litoměřice nebo telefonicky na +420 776 338 515, předem rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout do okamžiku skončení platnosti rezervace, v opačném případě budou uvolněny do prodeje. Délka platnosti rezervace se u jednotlivých pořadů mění, návštěvník je o ní informován na plakátech a webu, v případě internetové rezervace dokladem o provedené rezervaci.

V případě uplatnění reklamace při neúspěšně provedené internetové rezervaci je nutné, aby zákazník předložil doklad s názvem "KONEČNÁ REKAPITULACE". Bez tohoto dokladu nelze reklamaci přijmout.

Informace o vstupném jsou umístěny na prodejních místech, na webových stránkách www.mkz-ltm.cz a na propagačních tiskovinách MKZ v Litoměřicích.

Cena vstupenky se hradí na místě v hotovosti v CZK, dárkovou kartou nebo platební kartou. Prodej na fakturu je možný na základě písemné objednávky, možný je také nákup z FKSP. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned na prodejním místě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vstupné je možné vrátit nejpozději 1 den před konáním akce, částka nebude vrácena v hotovosti, ale v kreditu na dárkovou kartu. MKZ v Litoměřicích neručí za vrácení vstupného pořadatelů – nájemců.

Elektronickou eVstupenku si lze vytisknout na vlastní tiskárně nebo ukázat v telefonu, po předchozí úhradě příslušné částky platební kartou nebo kreditem z dárkové karty. MKZ v Litoměřicích nezodpovídá za žádné komplikace způsobené neoprávněným užitím eVstupenky. Vstup na představení bude umožněn na základě eVstupenky, která bude předložena jako první.

Kulturní centrum neposkytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP. Držitel průkazu ZTP/P má jako doprovod slevu 100 %, tedy vstup zdarma. Doprovodem se rozumí osoba, která je způsobilá se plně postarat o držitele průkazu. Seniorskou slevu může uplatnit každý návštěvník, který dovrší 65 let. Tato sleva je poskytnuta na základě občanského průkazu a činí 10 %. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

Slevy nelze kombinovat. Návštěvník je při vstupu povinen prokázat se dokladem, který ho opravňuje k využití slevy. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto slevy v některých případech zrušit.

Padělání vstupenek nebo identifikačních pásků je trestné.

III. Vstupní kontrola

Každý návštěvník je při vstupu na kulturní či společenskou akci povinen u vstupu předložit oprávněné osobě ke kontrole svou vstupenku. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění ke vstupu na akce v Kulturním centru nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního a provozního řádu, nebude na akce v Kulturním centru vstup umožněn. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

Pořadatelé, bezpečnostní služba nebo osoba pověřená vedením MKZ v Litoměřicích je oprávněna prohlédnout osoby, které z důvodu podezření z konzumace alkoholu nebo jiných návykových nebo psychotropních látek, nebo z důvodu podezření z vnášení zbraní či jiných nebezpečných předmětů, věcí či látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

IV. Základní pravidla pro vstup a pobyt osob v objektu Kulturního centra

Návštěvník bere na vědomí, že na některé akce (např. plesy, kurzy tanečních atd.) je povolen vstup pouze ve společenském oděvu.  

Každý návštěvník je povinen chovat se v budově Kulturního centra tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a neničil jejich majetek, stejně tak jako zařízení Kulturního domu. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v budově Kulturního centra respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, tak aby svým chováním neomezovali, či neobtěžovali jiné osoby nad míru vyplývající z průběhu akce, která se právě koná.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny oprávněných pracovníků MKZ v Litoměřicích, pořadatelů, požární hlídky nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a moderátora. Návštěvníci jsou povinni dodržovat platné předpisy o požární ochraně – požární poplachové směrnice a požární řády. 

Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost návštěvníků učitelský dozor, který byl určen vedením školy.

V. Povinnosti pořadatelů kulturních, společenských a jiných akcí

Pořadatelé jednotlivých akcí v Kulturním centru jsou povinni zejména:

- seznámit se s návštěvním a provozním řádem a dodržovat jej
- respektovat smlouvu o nájmu prostor v Kulturním centru
- střežit a ochraňovat majetek MKZ v Litoměřicích
- udržovat pořádek a kázeň v užívaných prostorách
- seznámit se a dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády
- správně zacházet a správně používat zařízení, jímž je Kulturní centrum vybaveno
- ihned prokazatelně oznámit MKZ v Litoměřicích vzniklé závady a poškození na jeho majetku nebo zdraví osob v Kulturním centru
- pořadatelé jsou odpovědni za škody způsobené během užívání prostor (škody na majetku nebo škody na zdraví apod.).

VI. Provoz šatny

Šatna je určena pro odkládání svršků návštěvníků. V kapsách, rukávech a taškách neponechávejte cennosti (MKZ v Litoměřicích za tyto předměty přebírá odpovědnost jen za podmínek stanovených občanskoprávními předpisy). Boty se přijímají do úschovy pouze v samostatném obalu.

Za odložené svršky návštěvník zaplatí poplatek a obdrží potvrzení o uložení, tj. šatnové číslo. Na jedno šatnové číslo je možno umístit max. 1 ks svršku.

Při ztrátě šatnového čísla je návštěvník povinen vyčkat až do vydání všech svršků. MKZ v Litoměřicích v tomto případě nejsou odpovědná za záměnu při vydávání svršků.

VII. Neveřejné prostory

Neveřejné prostory bez přístupu návštěvníků jsou prostory v Kulturním centru určené k zajištění provozu a podpory organizace konání akcí v Kulturním centru. Přístup do těchto prostor je umožněn pouze pracovníkům MKZ v Litoměřicích, pořadatelům, vystupujícím a jejich doprovodu, zaměstnancům nájemce, osobám provádějícím zásobování a dodávání služeb pro pořadatele akce, a to vždy na základě platné akreditace. Jedná se zejména o šatny účinkujících, jeviště, zázemí gastronomických provozů, technologické prostory atp., které jsou označeny zákazem vstupu.  

VIII. Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání, distribuce reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř budovy Kulturního centra je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem vedení MKZ v Litoměřicích.

IX. Zákazy

Návštěvníkům budovy Kulturního centra je zakázáno vnášet do prostoru předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku, a to zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a)    rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b)    zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c)    spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky či jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví,
d)    láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu, barevné vystřelovací či klasické konfety,
e)    neskladné předměty jako žebřík, stoličky, židle, krabice či kufr,
f)     ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g)    tyče pro vlajky či transparenty,
h)   mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i)     alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu, vlastní občerstvení,
j)      zvířata vyjma vodicích a asistenčních,
k)    laser ukazovátka,
l)     kufry, velké tašky, batohy,
m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro profesionální zaznamenávání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vedení MKZ v Litoměřicích.

Dále je návštěvníkům zakázáno:

a)    kouřit (vč. elektronických cigaret) v budově Kulturního centra mimo místo vyhrazené pro kuřáky,
b)    vjíždět do budovy na kolečkových bruslích či s kolem, vjíždět na sál saněmi,
c)    vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
d)    lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany a sloupy jakéhokoli druhu,
e)    vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,
f)     házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na sál, do prostor pro návštěvníky nebo pro účinkující,
g)    zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
h)   ničit zařízení a vybavení Kulturního centra,
i)     bez povolení prodávat zboží,
j)     popisovat nebo polepovat vybavení/zdi nebo vbíjet hřebíky ap. do vybavení/zdí,
k)    konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety, znečišťovat prostory Kulturního centra jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
l)     jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové, či obrazové záznamy jak v prostoru budovy Kulturního centra, tak v průběhu akce,
m)  překrývat reklamní panely umístěné v prostorách Kulturního centra.

X. Odpovědnost za škody

Vstup do budovy Kulturního centra uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MKZ v Litoměřicích zodpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či porušením právních povinností. MKZ v Litoměřicích nezodpovídá za případnou škodu na věcech návštěvníky vnesených nebo odložených s výjimkou věcí odložených na místech k tomu určených.

Úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit označeným pracovníkům MKZ v Litoměřicích, pořadatelům akce, požární hlídce nebo policii.

Za škodu způsobenou osobami, nad nimiž je povinna vykonávat dohled jiná osoba, odpovídá tato dohlížející osoba. U zjištěné škody, kdy nebude možnost zjistit pachatele poškození, bude tato škoda nárokována na pronajímateli/pořadateli akce.

XI. Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení návštěvního a provozního řádu a dále osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek či osoby mimořádně znečištěné mohou být bez nároku na vrácení vstupného vyvedeny z budovy Kulturního centra.

Závažné porušení tohoto návštěvního a provozního řádu může vést k předčasnému ukončení akce. Pořadatel této akce nemá z toho důvodu nárok na snížení nájemného za akci a ani na slevy souvisejících služeb.

Vedení MKZ v Litoměřicích je oprávněno požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení:

Vznikne-li podezření z trestného či přestupkového jednání, může být učiněno oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo příslušným přestupkovým orgánům.

Vedení MKZ v Litoměřicích je rovněž oprávněno každému, kdo hrubě poruší zásady tohoto návštěvního a provozního řádu nebo výše uvedené zákazy či omezení, zakázat vstup do Kulturního centra.

XII. Povinnosti nájemců

Nájemci Kulturního centra jsou povinni ukládat směsný komunální odpad do kontejnerů, informaci o umístění kontejnerů sdělí pracovník pověřený vedením MKZ v Litoměřicích, označen stejnokrojem (triko/košile s logem).

XIII. Evakuace Kulturního centra

Evakuace objektu Kulturního centra je stanovena "Požární poplachovou směrnicí a evakuačním plánem", který je součástí krizových plánů. Evakuaci objektu řídí vedení MKZ v Litoměřicích, nebo příslušníci Hasičského záchranného sboru nebo policie, kteří postupují v souladu s těmito plány.

V případě evakuace objektu Kulturního centra jsou otevřeny všechny nouzové východy.

XIV. Stížnosti a připomínky

Se stížnostmi a připomínkami je možné se obracet na službu konajícího pracovníka MKZ v Litoměřicích nebo na vedení MKZ v Litoměřicích. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách www.mkz-ltm.cz.

XV.  Účinnost

Tento provozní řád je účinný od 1.3.2023.